Reklamace

Reklamační formulář

  Stížnosti a reklamace

  Reklamace

  Ne vždy se každý nákup či jakákoli další komunikace prodávajícího s kupujícím povedou ke stoprocentní spokojenosti obou stran. Ani my nejsme určitě bezchybní supermani, i když se o vaši přízeň budeme neustále snažit a budeme připravovat neustálá zlepšení. Naším cílem je jakékoli vady kupovaného digitálního obsahu, v tomto případě notových záznamů, či jiné chybné, pozdní nebo nekvalitní plnění z naší strany napravit a to co nejrychleji a co nejméně obtěžující cestou pro vás – naše zákazníky.

  V každém případě si před nákupem prostudujte velmi pečlivě naše Obchodní podmínky, s nimiž musíte ještě před první transakcí vyslovit souhlas. Určitě tak předejdete řadě případných pozdějších nedorozumění. I tak ale nemusí být vše ideální a k tomu účelu slouží Reklamace. K problematice reklamací si, prosím, přečtěte následující výňatek z Obchodních podmínek:

  Reklamace a práva z vadného plnění

  12. Reklamace a práva z vadného plnění

  1. Kupující je povinen seznámit se s návodem na stažení notového záznamu a právy kupujícího z vadného plnění a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným postupem nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet okamžikem stažení zakoupeného digitálního obsahu kupujícím.
  2. Za vadné plnění v internetovém obchodě Supernoty nelze považovat mimo jiné tyto skutečnosti: a) nemožnost otevření či užívání souboru PDF v počítači kupujícího, pokud je příčinou chybějící či nesprávně stažený a aktivovaný potřebný software, v tomto případě Adobe Acrobat Reader ve verzi 11 a vyšší, který je volně (zdarma) ke stažení např. na odkazu: http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/; b) nestažení souboru PDF z důvodu nedostatečné kapacity paměti počítače, emailové schránky kupujícího či jiného technického zařízení, jehož prostřednictvím kupující stažení provádí. Kupující je povinen se ještě před nákupem přesvědčit, že kapacita jeho počítače či jiného technického zařízení, jehož prostřednictvím kupující stažení provádí, je pro přijetí souboru PDF dostatečná; c) snížená kvalita zobrazení not v PDF souboru z důvodu historického či unikátního notového záznamu, z něhož byla skladba naskenována.
  3. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu nekvalitního zobrazení digitálního obsahu (notových záznamů) mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se náhled první strany notového záznamu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení před nákupem skladby, výrazně liší kvalitou zobrazení od druhé a dalších stran zakoupené skladby, které kupující vidí až po nákupu skladby. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu první strany kupované skladby, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, jak je patrná z náhledu první strany notového záznamu. Na pozdější reklamace (po zaplacení a stažení skladby) z tohoto důvodu nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení mezi první náhledovou stranou a stranami dalšími.
  4. Na digitální obsah (notové záznamy) je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jejich stažení kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u digitálního obsahu v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené softwarem kupujícího.
  5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit, tj. okamžitě poté, kdy došlo ke stažení vadného digitálního obsahu, příp. poté, kdy se vada projevila.
  6. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového digitálního obsahu nebo dodáním chybějící části digitálního obsahu, (ii) bezplatné odstranění vady digitálního obsahu opravou či poskytnutím technické podpory, (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  7. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady, není-li to nepřiměřené i dodáním nového digitálního obsahu (notového záznamu) nebo poskytnout slevu z kupní ceny. Dokud kupující nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn vadu odstranit poskytnutím technické podpory nebo dodáním nového digitálního obsahu nebo toho, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu digitálního obsahu včas nebo vadu digitálního obsahu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
  8. Odstranění vady dodáním nového digitálního obsahu bez vad může kupující požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže digitální obsah pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může kupující od kupní smlouvy rovněž odstoupit.
  9. Reklamaci uplatní kupující odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který zašle spolu s případným printscreen (obsah obrazovky) se zobrazením vady (chybového hlášení) k těmto Obchodním a platebním podmínkám na e-mailovou adresu: info@supernoty.cz. Lhůta třiceti dnů pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamace prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován a dále informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, odůvodnění tohoto zamítnutí.
  10. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři.
  11. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady digitálního obsahu má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
  12. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, případně příslušný živnostenský úřad jako dozorové orgány státní správy. Dozorové orgány státní správy vyřizují mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dále se kupující může se svou stížností obrátit na Národní notový archiv – spolek.
  13. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může kupující požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.