Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o.
Sídlo společnosti: Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 045 68 672
DIČ: CZ045 68 672
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249477
Bankovní spojení: 266199213/0300
Kontakt: info@supernoty.cz

1. Preambule

1. Společnost Super Noty, s.r.o., se hlásí k plné autorskoprávní ochraně hudebních děl  včetně textů a vyzývá k respektování práv umělců a tvůrců na ochranu jejich díla.  Autoři a společnost Super Noty,  s.r.o. vynaložili nemalé úsilí, aby hudební díla byla přístupná široké veřejnosti a sloužila jí k  soukromým, pedagogickým, vzdělávacím i  badatelským účelům.

2. Pomozte nám svou úctou k uměleckým dílům autorů zachovat elementární právo člověka na odměnu za poctivě vykonanou práci. Určité autory a jejich skladby si vybíráte, protože je máte rádi. Vámi vybraní autoři a jejich díla přinášejí do Vašeho života nové hodnoty a odměnu, byť by to byla jen prostá radost z muzicírování. Svými nákupy přispívá podle jasných a transparentních pravidel konkrétním autorům skladeb, aranžérům, studentům a seniorům, kteří nám pomáhají v přepisech not. Věřte, že nikdo z této práce nezbohatne, a ani to není naším cílem. Ceny notových záznamů v našem internetovém obchodě jsou nastaveny tak, aby odpovídaly námi  vynaloženému úsilí, a zároveň si je mohl dovolit každý. Pokud by tomu tak nebylo, náš internetový obchod Supernoty bude vždy nabízet i dostatečně širokou sadu skladeb ke stažení zdarma. Děkujeme předem za pochopení a respekt k autorům i aranžérům.

2. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou platné pro nákup v hudebním internetovém obchodě www.supernoty.cz, www.supernoty.sk a www.supermusicnotes.com (dále jen „Supernoty“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, který je zároveň prodávajícím, a kupujícího (spotřebitel).

2. Smluvní vztahy obou stran jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platné znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

3. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Supernoty a kupující je oprávněn je pro svou potřebu archivovat.

3. Obecná ustanovení

1. Nákup v Supernoty nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito Obchodními a platebními podmínkami. V zájmu zákazníka je se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním prvního nákupu. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s těmito Obchodními a platebními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.

2. Prodávající – je právnická osoba, společnost s ručením omezeným Super Noty, s.r.o., která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje digitální obsah zákazníkům v oblasti pořizování elektronických (digitálních) notových záznamů ve formě souborů PDF (Adobe Acrobat) nebo Sibelius (Avid). Notové záznamy jsou svou povahou digitálním obsahem, který není dodáván na hmotném nosiči.

3. Zákazníkem internetového obchodu Supernoty provozovaného prodávajícím je kupující – spotřebitel nebo kupující – podnikatel. Podmínky obchodů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem budou sjednávány individuálně mimo rámec těchto Obchodních a platebních podmínek.

4. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5. Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje digitální obsah (notové záznamy) za  účelem svého podnikání s tímto digitální obsahem (notovými záznamy). Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Bude-li mít kupující-podnikatel zájem o nákup digitálního obsahu (notových záznamů) za účelem svého podnikání, bude mu tento poskytnut prodávajícím na základě individuální smlouvy uzavřené mezi ním a prodávajícím.

4. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouvy budou uzavírány v českém nebo slovenském jazyce.

2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu Supernoty je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně elektronicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za účelem vytvoření objednávky je na webovém rozhraní internetového obchodu Supernoty umístěn objednávkový formulář, ve kterém jsou vyplnitelná pole k uvedení podstatných údajů tvořících obsah zamýšlené kupní smlouvy jako specifikace požadovaného digitálního obsahu, kupní ceny a veškerých poplatků. Tento objednávkový formulář musí kupující vyplnit, zkontrolovat a v případě souhlasu s údaji v něm obsaženými jej odešle prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu, ale okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání akceptačního přípisu, který bude obsahovat mimo jiné i shrnutí objednávky za účelem možnosti její kontroly a specifikaci platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující může potvrzenou objednávku zkontrolovat co do rozsahu, obsahu, výše kupní ceny, pokud by se lišila od jím odeslané objednávky a důvod odlišnosti by nebyl přímo patrný z potvrzení objednávky (např. dočasná nedostupnost digitálního obsahu, atp.), je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení, příp. je oprávněn objednávku stornovat.

4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a její akceptaci, těmito Obchodními a platebními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí, stanovených občanským zákoníkem, je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními a platebními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (objednávky a akceptace). Objednávku a její akceptaci lze učinit v českém nebo slovenském jazyce.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na běžné výši a tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných kupujícím. Tyto náklady nese v plné výši kupující.

7. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoník.

5. Autorskoprávní ochrana

1. Kupující je povinen respektovat podmínky autorskoprávní ochrany digitálního obsahu (notových záznamů), poskytovaných internetovým obchodem Supernoty. Veškerý digitální obsah (notové záznamy) nabízený v internetovém obchodě Supernoty podléhá autorskoprávní ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

2. Kupující se zavazuje, že se zakoupeným digitálním obsahem (notovými záznamy) nebude nakládat v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění či ke škodě autorů, aranžérů nebo prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že není dle ustanovení § 30a odst. 1 písm. d) č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění zhotovit tiskovou rozmnoženinu zakoupeného digitálního obsahu na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky. Pokud by tak kupující učinil, jednalo by se o zásah do práva autorského.

3. Digitální obsah (notové záznamy), získané kupujícím nákupem v internetovém obchodě Supernoty, má kupující právo užívat pouze a bez výhrad v rozsahu níže uvedeném dle následujících pravidel:

a) Kupující je oprávněn stahovat (download) pouze řádně zakoupené soubory (digitální obsah) ve formátu PDF (AdobeAcrobat) nebo Sibelius (Avid).

b) Je zakázáno jakékoli předávání rozmnoženin zakoupeného digitálního obsahu v elektronické či vytištěné podobě třetím stranám, rozmnožování, distribuce či vystavování na internetových stránkách a portálech, veřejně přístupné počítačové síti, nebo jakýmikoli jinými komunikačními kanály, např. poštou, e-mailovou poštou, sdílením na sociálních sítích apod., v digitální či tištěné podobě, nabízení rozmnoženin zakoupeného digitálního obsahu třetím osobám za úplatu i bezúplatně. Kupující bere na vědomí, že porušování a neaprobované zásahy do autorských práv mohou mít za následek povinnost k náhradě škody či bezdůvodného obohacení a mohou vést rovněž k trestnímu stíhání osoby, která se takového jednání dopustila.

c) Kupující pořizuje digitální obsah (notové záznamy) v internetovém obchodě Supernoty v rozsahu a počtu, v jakém si je zakoupí. Počet řádně zakoupených exemplářů digitálního obsahu (notových záznamů), a to rozdílných i identických pro jednu osobu není omezen. Na jednu registraci lze nakoupit libovolný počet exemplářů digitálního obsahu (notových záznamů).

d) Digitální obsah (notové záznamy) jsou opatřeny vodotiskem. Zapovídá se provádět jakékoli změny stažených souborů, na základě nichž by mohlo dojít k poškození, změně nebo odstranění vodotisku.

6. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění předmětů uzavřených kupních smluv a poskytování zákaznických slev, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) má právo každý zákazník (fyzická osoba) obdržet informace o zpracování osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje o zákaznících pouze v rozsahu registrace, tedy v rozsahu nezbytném pro uchování údajů o profilu zákazníka na webových stránkách, pro plnění smluvních povinností, včetně řádného poskytnutí licence. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, budou k nim mít přístup pouze zaměstnanci a vedení společnosti. Osobní údaje budou skartovány do 5 let od ukončení registrace subjektu (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje společnost zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům – tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností bezodkladně vyhověno. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má každý subjekt právo obrátit se na společnost Super Noty, s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. V případě souhlasu se zasíláním vyžádaných obchodních sdělení – elektronických newsletterů (při registraci kupujícího nebo kdykoli později), vyjádřeného zaškrtnutím příslušného pole Registrace pro odběr newsletteru má každý kupující právo vzít tento svůj souhlas zpět (způsobem popsaným v každém newsletteru) a společnost zajistí okamžité zastavení zasílání obchodních sdělení. I v tomto případě společnost zpracovává pouze osobní údaje zadané při registraci (emailová adresa), tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám a zpětvzetím souhlasu dochází k jejich okamžitému výmazu pro daný účel.

4. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@supernoty.cz.

7. Cookies

1. Pro zlepšení uživatelského komfortu kupujícího, optimalizace procesu nakupování a lepší směrování nabídky může internetový obchod Supernoty používat soubory cookies. Pokud si kupující používání souborů cookies nepřeje, lze jejich používání na počítači kupujícího zakázat. Internetové prohlížeče běžně tuto operaci umožňují.

2. Proces nakupování v internetovém obchodě Supernoty zákazem cookies nebude narušen. Umisťování cookies třetích osob internetový obchod Supernoty.cz neumožňuje, pokud by u kupujícího vzniklo podezření, že se tak děje, nechť podezření oznámí na info@supernoty.cz.

8. Platební podmínky

1.V internetovém obchodě Supernoty je umožněn nákup vzhledem k charakteru a technologii nabízených služeb pouze platbou předem, tedy před stažením (downloadem) digitálního obsahu (notových záznamů).

2.Pokud byl digitální obsah (notový záznam) úspěšně stažen kupujícím, nebude platbu možné vrátit z jiných důvodů než v případě úspěšně uplatněné reklamace. Je to především z důvodu obligatorní úhrady poplatků za autorská práva dle dohod s organizacemi zastupujícími autory, hudebními vydavateli a poskytovateli notačního software.

3.Digitální obsah (notové záznamy) jsou poskytovány kupujícím za sjednanou cenu. Sjednanou cenou se rozumí cena včetně vyznačené daně z přidané hodnoty, platná a zveřejněná na internetových stránkách Supernoty v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje,že s výší kupní ceny souhlasí.

4. Platby kupujících je možné uskutečnit pouze elektronicky, předem, nikoli v hotovosti a  to následujícími způsoby:

a) M-platba – cena neobsahuje odměnu zprostředkovateli, kterou uhradí kupující svému telefonnímu operátorovi, maximálně však 10 % z realizované ceny stahovaného produktu. Tento typ platby je umožněn pouze zákazníkům z České republiky
b) on-line platba bankovní kartou
c) platební bránou ComGate pro zákazníky České nebo Slovenské republiky
d) platební bránou PayPal
e) s pomocí předem zakoupeného kreditu
f) uplatněním voucheru (dárkovéhopoukazu)

5. Specifikace a bližší popis platebních podmínek je uveden v přílohách těchto Obchodních a platebních podmínek.

6. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky budou uvedeny i další platební údaje (variabilní symbol platby, splatnost, atp.).

7. Ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a poplatků z titulu autorských práv, resp. dalších poplatků, které je kupující povinen za digitální obsah (notové záznamy) zaplatit. Kupující po dokončení transakce obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři daňový doklad.

9. Slevy a úpravy cen

1. Veškeré úpravy a změny cen v internetovém obchodu Supernoty jsou vyhrazeny prodávajícímu. Slevové akce, množstevní slevy, slevy určené přesně definovaným skupinám kupujících (např. hudební pedagogové, hudební školy, apod.) a podobné úpravy cen se vždy vztahují pouze ke konkrétnímu a přesně definovanému druhu digitálního obsahu. Tyto úpravy a slevy cen platí pouze pro časové období uvedené na internetových stránkách Supernoty, a není-li toto období definováno, pouze do ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2. Prodávající si vyhrazuje možnost udělit kupujícím slevu na základě individuálního projednání podmínek (zejm.slevu množstevní).

10. Odstoupení od smlouvy kupujícím

1. Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

2. Kupující udělil prodávajícímu souhlas specifikovaný v čl. 4 odst. 7. těchto Obchodních a platebních podmínek s tím, že dodání digitálního obsahu je možné před uplynutím zákonné lhůty proodstoupení.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nastanou-li podmínky uvedené v čl. 12 odst. 6 těchto Obchodních a platebních podmínek.

4. Kupující, vracející bez udání důvodů zakoupený a dodaný zpěvník, či jiné tištěné dílo, je povinnen doložit čestné prohlášení, že dodaný zpěvník neokopíroval či jinak nenamnožil, a že nebude vracené dílo používat.

11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

a) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele digitálního obsahu (tj. minimálně o 30%), resp. prodávající není s to pořídit digitální obsah za původně udávanou cenu.

b) v případě zjevné chyby v ceně (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh digitálního obsahu v internetovém obchodě Supernoty obvyklá).

2. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní ceny, bude mu uhrazená částka
převedena zpět na bankovní účet, z něhož mu bylo plnění uhrazeno, nejpozději do 30 dnů od stornování objednávkyze strany prodávajícího.

12. Reklamace a práva z vadného plnění

1, Kupující je povinen seznámit se s návodem na stažení notového záznamu a právy kupujícího z vadného plnění a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným postupem nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet okamžikem staženízakoupeného digitálního obsahu kupujícím.

2. Za vadné plnění v internetovém obchodě Supernoty nelze považovat mimo jiné tyto skutečnosti:

a) nemožnost otevření či užívání souboru PDF v počítači kupujícího, pokud je příčinou chybějící či nesprávně stažený a aktivovaný potřebný software, v tomto případě Adobe Acrobat Reader ve verzi 11 a vyšší, který je volně (zdarma) ke stažení např. na odkazu: http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

b) nestažení souboru PDF z důvodu nedostatečné kapacity paměti počítače, emailové schránky kupujícího či jiného technického zařízení, jehož prostřednictvím kupující stažení provádí. Kupující je povinen se ještě před nákupem přesvědčit, že kapacita jeho počítače či jiného technického zařízení, jehož prostřednictvím kupující stažení provádí, je pro přijetí souboru PDF dostatečná

c) snížená kvalita zobrazení not v PDF souboru z důvodu historického či unikátního notového záznamu, z něhož byla skladba naskenována

3. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu nekvalitního zobrazení digitálního obsahu (notových záznamů) mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se náhled první strany notového záznamu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení před nákupem skladby, výrazně liší kvalitou zobrazení od druhé a dalších stran zakoupené skladby, které kupující vidí až po nákupu skladby. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu první strany kupované skladby, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, jak je patrná z náhledu první strany notového záznamu. Na pozdější reklamace (po zaplacení a stažení skladby) z tohoto důvodu nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení mezi první náhledovou stranou a stranami dalšími.

4. Na digitální obsah (notové záznamy) je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jejich stažení kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u digitálního obsahu v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené softwaremkupujícího.

5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit, tj. okamžitě poté, kdy došlo ke stažení vadného digitálního obsahu, příp. poté, kdy se vada projevila.

6. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své  volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového digitálního obsahu nebo dodáním chybějící části digitálního obsahu, (ii) bezplatné odstranění vady digitálního obsahu opravou či poskytnutím technické podpory, (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to,že porušení podstatné není.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady, není-li to nepřiměřené i dodáním nového digitálního obsahu (notového záznamu) nebo poskytnout slevu z kupní ceny. Dokud kupující nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn vadu odstranit poskytnutím technické podpory nebo dodáním nového digitálního obsahu nebo toho, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu digitálního obsahu včas nebo vadu digitálního obsahu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Odstranění vady dodáním nového digitálního obsahu bez vad může kupující požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže digitální obsah pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může kupující od kupní smlouvy rovněžodstoupit.

9. Reklamaci uplatní kupující odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který zašle spolu s případným printscreen (obsah obrazovky) se zobrazením vady (chybového hlášení) k těmto Obchodním a platebním podmínkám na e-mailovou adresu: info@supernoty.cz. Lhůta třiceti dnů pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamace prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován a dále informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, odůvodnění tohoto zamítnutí.

10. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři.

11. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady digitálního obsahu má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomutoodstoupení.

12. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, případně příslušný živnostenský úřad jako dozorové orgány státní správy. Dozorové orgány státní správy vyřizují mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dále se kupující může se svou stížností obrátit na Národní notový archiv – spolek.

13. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může kupující požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekcewww.coi.cz.

13. Platnost, účinnost a změny Obchodních a platebních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně provést změnu či aktualizaci těchto Obchodních a platebních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách hudebního internetového obchodu Supernoty.
Tyto Obchodní a platební podmínky společnosti Super Noty, s.r.o. jsou platné a účinné ode
dne 22.5.2018